Gebruiksvoorwaarden registratie de Volkskrant

21 juni '11, 16:001. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora, etc., op alle aan de Volkskrant toebehorende websites, waaronder, maar niet beperkt tot, www.vk.nl en www.vkbanen.nl.

2. Volkskrantaccount

a) Voordat u kunt reageren, dient u een account aan te maken, waarbij u uw voor- en achternaam, nickname en een geldig e-mailadres op dient te geven.

b) De Volkskrant heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van de Volkskrant in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van de Volkskrant een andere reden bestaat.

3. Reageren

 1. Opdat onze sites een prettige plek blijven voor iedereen, vragen we u rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen.
 2. Wees beleefd.
 3. Maak u bekend.
 4. Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
 5. Geef argumenten voor uw mening.
 6. Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands.
 7. Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen.
 8. Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.
 9. Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.).
 10. Gebruik geen schuttingtaal.
 11. Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
 12. Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom die link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

De Volkskrant behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.

De Volkskrant sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie uit. De gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart de Volkskrant, de Persgroep Nederland en aan haar gelieerde vennootschappen voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties.

4. Licentie en privacy

 1. Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u de Volkskrant B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.
 2. De privacy statement van de Persgroep Nederland BV is van toepassing op ieder gebruik van Volkskrant-websites en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.
 3. De Volkskrant verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om het gebruik van het account mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. De Volkskrant zal uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u met dergelijk gebruik akkoord bent gegaan, als dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of in het geval de Volkskrant daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. In geval van strijd tussen de De Persgroep Nederland privacyregeling en deze voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang.

5. Slotbepalingen

 1. De Volkskrant behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele gewijzigde voorwaarden gelden vanaf 21 dagen nadat u op het door u aan de Volkskrant opgegeven e-mailadres van de wijziging op de hoogte bent gebracht en u opnieuw een reactie plaatst op een Volkskrant-website, tenzij u vóór het verstrijken van die termijn per e-mail aan de Volkskrant te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken, in welk geval uw Volkskrantaccount wordt beëindigd en u de mogelijkheid om reacties te plaatsen op een Volkskrant-website kan worden ontzegd.
 2. Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van een Volkskrant-website samenhangen is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

Datum huidige versie: 21 juni 2011